Aumanet Ammattilaiset nousevat korkeammalle

Luotettavia, räätälöitäviä sähköposti, intranet- ja www-ratkaisuja pienille ja suurille, etätyöhön, yritysten väliseen verkostoon tai raskaan sarjan tiedonvälitystarpeisiin. Auranmaan Aluetietoverkko Oy tarjoaa todellisia ratkaisuja, joilla saavutetaan todellisia tavoitteita.

Haluatko tietää lisää? »

Sopimusehdot

Sisällys:


1 YLEISTÄ
1.1 Soveltamisala
Näitä erityisehtoja sovelletaan Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n (toimittaja) Internet-pohjaisten tuotteiden ja palveluiden toimituksiin kuluttaja-, yritys- tai yhteisöasiakkaalle tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjinä (asiakas). Lisäksi sovelletaan toimittajan tietoliikennetuotteiden yleisiä sopimusehtoja kuluttajille tai yrityksille ja yhteisöille sen mukaan minä asiakas on sopimuksen solminut.

1.2 Kohde
Nämä erityisehdot koskevat mm. seuraavia toimittajan Internet-tuotteita ja -palveluita:

www-domainin hallinnointi
DNS-palvelu
Sähköpostipalvelut
Intranet-palvelut
Ekstranet-palvelut

Ohjelmistoihin luovutetaan vain käyttöoikeus.

2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun toimittaja tilaus- tai toimitusvahvistuksella on hyväksynyt tilauksen tai kun asiakas on tilauksen tehnyt.

3 MAKSUT
Asiakas maksaa liittymis-, kuukausi- ja käyttömaksut kulloinkin voimassaolevan Toimittajan hinnaston mukaisesti. Kuukausikohtaiset maksut laskutetaan etukäteen 2 kk tai 6 kk laskutusjaksoissa. Verotuskäytännöstä, lainsäädännöstä tai muusta vastaavasta seikasta aiheutuvat hinnanmuutokset tulevat voimaan välittömästi.

Laskut on maksettava niissä mainittuna eräpäivänä. Mikäli maksu viivästyy, on Toimittajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorko sekä perimismaksu. Jos maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta, Toimittajalla on oikeus estää palvelun käyttö. Toimittajalla on oikeus periä maksu käytön uudelleen aloittamisesta.

Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palvelun hintaa ja hinnoittelurakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnaston muutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan hinnanmuutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.

Toimittajalla on oikeus periä asiakkaalta kohtuullinen takuumaksu ennen palvelun avaamista. Takuumaksu voi olla Toimittajan harkinnan mukainen korkeintaan 500 euroa yhtä Toimittajan kuukausimaksullista palvelua kohtaan.

4 TOIMITUS
Toimittaja avaa palvelun asiakkaan käyttöön tai luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet sovittuun aikaan mennessä. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, se on vähintään neljä (4) viikkoa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. Toimittaja ei vastaa toimitusajan viivästyksistä, mikäli se suoranaisesti johtuu viranomaisten toiminnasta.

5 PALVELUN KÄYTTÖ

5.1 Yleistä
Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää Internet-tapaa, mahdollisesti annettavia ohjeita sekä maksaa toimittajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakkaan tulee toimia niin, että toimittajalle tai muille käyttäjille ei aiheudu vahinkoa.

5.2 Palvelun käyttövälineet
Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet ja vastaa niiden toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse toimittajan tai muun tietoliikenneverkon toimintaa tai niiden käyttämistä tai niiden muita käyttäjiä. Toimittaja ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai muiden ohjelmien toiminnasta tai yhteensopivuudesta palveluun.

5.3 Käyttövastuu
Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan palveluun ja käyttää palvelua omalla vastuullaan. Asiakas vastaa omasta ja henkilökuntansa toiminnasta palvelussa, sekä palveluun jättämistään ja mahdollisesti muihin tietoliikenneverkkoihin levinneistä teksteistä, ohjelmista, tiedoista, tilauksista ynnä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, mahdollisten lupien hankkimisesta ja kustannuksista, muusta laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista seurauksista. Toimittaja ei vastaa asiakkaan palvelua hyväksi käyttäen kolmansilta osapuolilta saamista tiedoista eikä palvelua hyväksikäyttäen saatujen muiden palveluiden sisällöistä eikä toimivuudesta.

5.4 Yhteyden sulkeminen
Asiakas vastaa siitä, että tietoliikenneyhteys asiakkaan ja palvelun välillä katkaistaan käytön jälkeen. Toimittaja ei vastaa auki jätetystä yhteydestä aiheutuvista kustannuksista.

5.5 Käyttöoikeuden ulottuvuus
Palvelun käyttöä varten asiakkaalle luovutettujen ohjelmien käyttöoikeus rajoittuu sopimuksen voimassaoloaikaan. Ohjelmien kopiointi ja edelleenluovutus on kielletty.

5.6 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan
Asiakas ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman toimittajan suostumusta.

5.7 Palvelun käyttö välitykseen
Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluihin, eikä jakaa palveluita asiakkaan organisaation ulkopuolelle sopimatta tästä erikseen toimittajan kanssa.

6 TUNNISTEET JA TIETOTURVA

6.1 Tunnisteet
Asiakkaan toimittajalta käyttöönsä saamat tunnisteet säilyvät toimittajan omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun käyttäjätunnusta, numeroita ja muita tunnisteita, jos viranomaismääräykset tai verkosta, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta tai tietoturvasta johtuvat tai muut vastaavat syyt sitä vaativat. Toimittaja ilmoittaa muutoksista asiakkaalle hyvissä ajoin ennen muutosta.

6.2 Tietoturva
Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelun tunnistetiedot siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa tunnisteidensa avulla tapahtuneesta käytöstäja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

6.3 Suojaukset
Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai järjestelmän suojauksista ja suojauksen tasoista sekä kaikista liittymän turvamekanismeista ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä palveluverkkoon tieten tai tuottamuksellisesti tuomiensa atk-viruksien ynnä muiden vastaavien seikkojen toimittajalle, käyttäjille tai
kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

7 PALVELUSSA KERTYVIEN ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Toimittajalla ja toimittajaan nähden osakassuhteessa olevilla yhtiöillä on oikeus markkinoida asiakkaalle palveluita ja tuotteita tämän sopimuksen sisältämän palvelun tuottamisessa syntyneiden tunnistamistietojen perusteella. Toimittajalla on oikeus tässä tarkoituksessa laatia asiakkaasta esim. ns. käyttäjäprofiili ja antaa siitä tietoja osakassuhteessa oleville yhtiöille. Asiakkaalla on oikeus estää omien tietojensa käyttö ilmoittamalla asiasta toimittajalle.

8 HUOLTO, KORJAUKSET JA MUUTOKSET

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan toimittajan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Toimittajalla on alan kehitys huomioon ottaen oikeus muuttaa palvelun toteuttamistapaa ja palvelun ominaisuuksia. Mikäli toimittaja tekee huolto- muutos- ym. töitä, ei toimittaja ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi asiakkaan teknistä varustusta tarvitsee säätää tai muulla tavalla mukauttaa tai se ei enää riitä palvelun toteuttamisessa tai käyttämisessä tai asiakkaan teknisissä laitteissa ilmenee muita seurauksia. Jos asiakas ilmoittaa toimittajalle toimittajan tietoverkon tai palvelun viasta, jonka syy on asiakkaan laitteissa tai ohjelmissa, vastaa asiakas toimittajalle aiheutuneista kuluista.

9 PALVELUN KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN

Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää liikenne palveluverkossaan, jos se on välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai teleliikenteen turvaamiseksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Toimittaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku kauan ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Toimittaja ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia. Toimittajalla on oikeus ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää heti sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne, sekä poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai toimittaja perustellusti toteaa loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä. Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta. Toimittajalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.

10 VASTUU VIRHEISTÄ JA VAHINGONKORVAUSVASTUU

10.1 Toimittajan vastuu
Toimittaja vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat toimittajan tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Toimittaja ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, toimittaja vastaa asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Toimittajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään kolmen kuukauden palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Mikäli vain palvelun osa on toimittajan tuottamuksen takia virheellinen, korvausvastuu rajoittuu kyseisen palvelun osan kolmen kuukauden maksuja vastaavaan määrään. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia.

10.2 Toimittaja ei vastaa
Toimittaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat mm.: siitä, että

- palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita tai tavoitteita,

- palvelusta, Internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta asiakkaan tai kolmannentahon tai henkilön tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattomankäytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta,

- mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat siitä, että asiakas ei ole täyttänyt sopimusta tai asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta,

- lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen ym. rikkomisesta asiakkaan palvelun käytön yhteydessä,

- informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä,

- katkoksista tai häiriöistä yleisen tietoliikenneverkon toiminnassa,

- lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen, taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä,

- toimittajan yleisissä sopimusehdoissa määritellystä ylivoimaisesta esteestä.

10.3 Asiakkaan vastuu
Jos palvelua käytetään asiakkaan tieten lain- tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa toimittajaa tai sen good will´iä, asiakas vastaa toimittajalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa toimittajalle, toimittajan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava toimittajalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston toimittajan verkkoon yhteensopimattomuuden vuoksi. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin toimittajaa vastaan asiakkaan tietoverkossa toiminnan takia, asiakas vastaa tästä toimittajalle aiheutuvista kustannuksista.

11 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

11.1 Irtisanominen

11.1.1 Irtisanomisaika
Sopimus on voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti, ja se päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä.

11.1.2 Irtisanominen välittömin vaikutuksin
Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa toimittajalle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa toimittajalle kohtuuttomia kustannuksia.

11.1.3 Etukäteismaksujen palautus
Mikäli toimittaja irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen maksamiseksi. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta, ellei toimittaja pidä sitä aiheellisena. Liittymismaksua ei palauteta.

11.2 Sopimuksen purkaminen
Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, kun palvelun käyttö on ollut maksulaiminlyönnin takia keskeytettynä yli 14 vuorokautta tai kun asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti, etenkin, jos asiakas muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan, on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomais- tai muut luvat, häiritsee muuta teleliikennettä tai muita käyttäjiä, käyttää tai sallii käytettävän palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, tai välittää kolmannen osapuolen liikennettä.

Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos asiakkaan liittymä, jonka kytkettynä oloa palvelun tarjoaminen edellyttää, suljetaan.

12 SOPIMUSEHTOJEN MUUTOKSET
Toimittajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja ja palvelun sisältöä sekä palvelusta perittäviä maksuja. Toimittaja saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta. Toimittajan on ilmoitettava olennaisista muutoksista asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Toimittaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

13 TOIMITTAJAN JA ASIAKKAAN VÄLISET ILMOITUKSET

13.1 Ilmoittamistavat
Toimittajan ja asiakkaan väliset ilmoitukset voidaan toimittaa perille joko kirjallisesti, faksilla, www-sivujen välityksellä tai sähköpostitse. (Huom. ks. Kohta 14.1 irtisanominen) Sähköpostitse ja www-sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai www-sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.

13.2 Tietojen muutokset
Asiakkaan nimi, katu- ja postiosoite ja vastuuhenkilö, jolla on oikeus edustaa asiakasta, on oltava aina toimittajan tiedossa.

14 INTRANET- JA EKSTRANET-PALVELUJEN ERITYISEHDOT

14.1 Yleistä
Asiakkaan intranet tai ekstranet asennetaan toimittajan tai tämän yhteistyöyrityksen omistamaan palvelinympäristöön. Toimittaja avaa palvelun asiakkaan käyttöön ja luovuttaa asiakkaalle sovittuna ajankohtana palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet ja dokumentaation.

14.2 Asiakkaan sivusisällön tietojen muutokset
Asiakas vastaa omalla tunnuksellaan tehdyistä muutoksista. Asiakas vastaa graafisesta ilmeestä, kuvista ja sen tietokantojen sisällöstä ja päivityksestä kaikilta osin. Asiakas vastaa myös siitä, että tiedot, kuvat, hinnat ym. vastaavat tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla.

14.3 Toimittajan vastuun rajaus
Toimittaja ei vastaa pankkien ym. palvelussa mukana olevien rahalaitosten ja tahojen maksumenetelmien ym. toimivuudesta, eikä maksun kirjautumisesta asiakkaan tilille eikä pankin järjestelmään lähettämästä ilmoituksesta.

15 EHTOJEN VOIMASSAOLO
Nämä ehdot ovat voimassa 1.1.2001 lukien toistaiseksi.

16 ERIMIELISYYDET
Sopimusosapuolilla on ensisijainen neuvotteluvelvoite. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sovintoon, tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Loimaan käräjäoikeudessa.